Όροι και προϋποθέσεις

1. Εισαγωγή

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου της εταιρείας μας.

Πριν από την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα και την πραγματοποίηση των αγορών σας, παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά το παρόν διότι περιέχει δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας, την υποβολή παραγγελιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και τη σύναψη πωλήσεων (στο εξής “Όροι Χρήσης”).

Ο δικτυακός τόπος www.deralice.gr (στο εξής “Δικτυακός Τόπος”) δημιουργήθηκε και λειτουργεί από την εταιρία με την επωνυμία VELTIN A.E.

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και τα στοιχεία επικοινωνίας είναι: Τηλεφωνική γραμμή: 2310795633, Fax: 2310569645, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@deralice.gr

Η Εταιρεία είναι κάτοχος του Δικτυακού Τόπου και προσφέρει τις υπηρεσίες του υπό τους Όρους Χρήσης του παρόντος. Η περαιτέρω περιήγησή σας στο Δικτυακό Τόπο και η χρήση των υπηρεσιών του συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο Δικτυακό Τόπο υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση σχετικά με τους Όρους Χρήσης ή/και για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και τις παραγγελίες σας, πατώντας εδώ καθώς και τηλεφωνικά στον αριθμό. 2310795633

2. Είσοδος και εγγραφή στο δικτυακό τόπο

Κατά την επίσκεψή σας στο Δικτυακό Τόπο, σας δίνεται η δυνατότητα χρήσης του και περιήγησης σε αυτόν ως επισκέπτης.

Για να περιηγηθείτε στο Δικτυακό Τόπο ως επισκέπτης δεν απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια από μέρους σας.

3. Παρεχόμενες πληροφορίες – προϊόντα – τιμές

Η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχει ο Δικτυακός Τόπος, σε ότι αφορά την ταυτότητά του, τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προϊόντων που αναρτώνται σε αυτόν καθώς και στις παρεχόμενες, μέσω  αυτού υπηρεσίες.

Πληροφορίες για τα προϊόντα προς πώληση – ενδεικτικά αναφέρονται η ονομασία του, η τιμή πώλησης, φωτογραφική απεικόνιση, η διαθεσιμότητα ή μη – είναι διαθέσιμες και μπορείτε να τις δείτε ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης και πλοήγησης του Δικτυακού Τόπου και επιλέγοντας το όνομα του αντίστοιχου προϊόντος.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει έγκαιρα για τυχόν μη διαθεσιμότητα προβαλλόμενων προϊόντων μέσω κατάλληλων αναφορών που θα εμφανίζονται στο Δικτυακό Τόπο δίπλα από το μη διαθέσιμο προϊόν.

Η Εταιρεία στο πλαίσιο της καλής πίστης δεν ευθύνεται για καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος ή εκ παραδρομής κατά την κοινή πείρα, δεν δεσμεύεται από αυτές και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Η προβολή των προϊόντων στο Δικτυακό Τόπο δεν αποτελεί δεσμευτική εκ μέρους της Εταιρείας προσφορά προς πώληση, αλλά έχει το νόημα μιας γενικής ενημερωτικής αναφοράς.

Οι τιμές που αναγράφονται στα προβαλλόμενα μέσω του Δικτυακού Τόπου προϊόντα συμπεριλαμβάνουν τον εκάστοτε αναλογούντα ΦΠΑ.

Στις τιμές αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής ή/και αντικαταβολής, τα οποία υπολογίζονται κατά την υποβολή της παραγγελίας σας και εμφανίζονται πριν την ολοκλήρωση αυτής.

Όλες οι τιμές είναι διαθέσιμες στο Δικτυακό Τόπο με κάθε επιφύλαξη τυπογραφικού λάθους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές των προϊόντων της οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του Δικτυακού της Τόπου.

Τυχόν μεταβολές τιμών δεν αφορούν παραγγελίες που ήδη έχουν καταχωρηθεί και έχουν γίνει αποδεκτές από το Δικτυακό Τόπο.

Οι τυχόν εκπτώσεις ή/και προσφορές για τα προβαλλόμενα στο Δικτυακό Τόπο προϊόντα αφορούν αγορές μέσω του Δικτυακού Τόπου.

4. Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχει ο Δικτυακός Τόπος είναι ορθά και πλήρη. Δεδομένης όμως της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθυνόμαστε για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Δικτυακού Τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν προκληθείσα ζημία από επισκέπτες του Δικτυακού Τόπου της ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη και την χρήση ή μη του Δικτυακού Τόπου ή και την αδυναμία παροχής υπηρεσιών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Τα άρθρα και οι πληροφορίες του Δικτυακού Τόπου αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στην ενημέρωση σας και δεν υποκαθιστούν τις συστάσεις των ειδικών  ούτε και τη διάγνωση και θεραπεία παθήσεων, για τα οποία οφείλετε να συμβουλεύεστε το γιατρό σας. Μην αγνοήσετε ή τροποποιήσετε ποτέ τις ιατρικές συμβουλές ή  οδηγίες, επειδή ενδεχομένως διαβάσατε κάτι διαφορετικό στο Δικτυακό Τόπο. Η αποδοχή ή χρήση των όποιων πληροφοριών εμφανίζονται στο Δικτυακό Τόπο γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται στην περίπτωση που, για οιονδήποτε λόγο, διακοπεί η λειτουργία του Δικτυακού Τόπου ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτόν ή εάν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών ή εάν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα παρέμβουν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο και στη λειτουργία του Δικτυακού Τόπου, καθιστώντας δυσχερή τη χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού ή υποκλέπτοντας στοιχεία που αφορούν προσωπικά δεδομένα των πελατών και εγγεγραμμένων χρηστών.

Η Εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου ο Δικτυακός Τόπος να είναι ασφαλής για τους χρήστες αλλά δεν εγγυόμαστε ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία σε αυτόν είναι ελεύθερα από επιβλαβείς κώδικες-ιούς ή άλλα στοιχεία με καταστροφικές δυνατότητες για το σύστημα του υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη να εφαρμόζει αντιμολυσματικό λογισμικό και να διασφαλίζει τις πληροφορίες και το σύστημα του.

Η Εταιρεία εξάλλου δεν φέρει καμιά ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες ιστοσελίδων τρίτων που συνδέονται με το Δικτυακό Τόπο μέσω υπερσυνδέσμων (links).

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου, καθώς και τους Όρους Χρήσης του, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του Δικτυακού Τόπου.

5. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ονόματα προϊόντων, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα, κείμενα, γραφικά, εικόνες, σχέδια, βίντεο καθώς και συνδυασμός αυτών) προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που εμφανίζονται στο Δικτυακό Τόπο και αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, καθώς και τα κατατεθέντα σήματα ιδιοκτησίας της Εταιρείας, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο Δικτυακό Τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου.

Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Στο Δικτυακό Τόπο δίνεται, μόνο κατά περίπτωση, ρητά, στους χρήστες η δυνατότητα διάδοσης μέρους του περιεχομένου αυτού σε τρίτους – ενδεικτικά αναφέρονται πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και άρθρα blogs – με προώθηση του μέσω κοινωνικών μέσων δικτύωσης ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6. Ευθύνη χρήστη

Οι χρήστες του Δικτυακού Τόπου αποδέχονται ότι θα κάνουν σύννομη χρήση αυτού. Οφείλουν δε να συμμορφώνονται με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχουν από κάθε χρήση παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη καθώς και από πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στο Δικτυακό Τόπο και να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του.

Οι χρήστες του Δικτυακού Τόπου αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το Δικτυακό Τόπο για:

(α) αποστολή, δημοσίευση και γενικά μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο περιεχομένου παράνομου, ενοχλητικού, βλαβερού, απειλητικού, προσβλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, ρατσιστικού, χυδαίου, άσεμνου, αντίθετου στα χρηστά ήθη ή επιβλαβούς προς τους ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο.

(β) τοποθέτηση και εγκατάσταση ιών λογισμικού, αρχείων ή προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, τη διακοπή, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, εκούσια ή ακούσια.

(γ) συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων τρίτων, ούτε για μετάδοση μηνυμάτων spam ή οποιουδήποτε είδους μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης, ούτε και για μετάδοση περιεχομένου που μπορεί να βλάψει το απόρρητο ή την ιδιωτική ζωή τρίτων.

(δ) μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο πληροφοριών που παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά ή ιδιοκτησιακά δικαιώματα.

Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω όρων οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώσουν την Εταιρεία αποκαθιστώντας κάθε θετική και αποθετική της ζημία.

7. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για την συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων – των χρηστών του Δικτυακού Τόπου, των πελατών της και των παραληπτών ενημερωτικών μηνυμάτων εκ μέρους της – σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του κανονισμού [ΕΕ] 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.

Η Εταιρεία ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα ότι η ίδια ή/και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των συμβάσεων που θα καταρτιστούν και όσα άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα γνωστοποιήσουν οικειοθελώς τα φυσικά πρόσωπα.

Εφόσον το φυσικό πρόσωπο επιθυμεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου ή/και να χρησιμοποιήσει τις φόρμες επικοινωνίας ή/και να υποβάλλει παραγγελίες μέσω του Δικτυακού Τόπου, συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά όνομα, επίθετο, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Σκοποί επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Σκοποί της επεξεργασίας είναι:

(α) η εκτέλεση και λειτουργία της σύμβασης πώλησης, η παρακολούθηση αυτής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου, κανονιστικών πράξεων και αποφάσεων αρχών ή δικαστηρίων, υποχρεώσεων της Εταιρίας.

(β) η ενημέρωση του φυσικού προσώπου για νέα προϊόντα, προσφορές και υπηρεσίες της Εταιρίας καθώς και για πληροφορίες, για την αποστολή σε αυτόν ερωτηματολογίων ικανοποίησης και αξιολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών της, για την παροχή συμβουλών με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή του, ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες.

(γ) η χρήση τους για στατιστικούς σκοπούς με απώτερο στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελατολογίου της εταιρίας.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων και επεξεργασία αυτών από τρίτους

Αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων μπορεί να είναι:

(α) Το προσωπικό της Εταιρείας που απαιτείται να έχει πρόσβαση στα δεδομένα προκειμένου να είναι δυνατή η επεξεργασία της αίτησης και η σύναψη της σύμβασης πώλησης – συνεργασίας.

(β) Τεχνικοί, οικονομικοί ή νομικοί σύμβουλοι και τρίτοι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας για λόγους εκτέλεσης των συμβάσεων, προστασίας των εννόμων δικαιωμάτων της Εταιρείας, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων, στα οποία αποθηκεύονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους παραπάνω αποδέκτες γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού [ΕΕ] 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.

(γ) Δημόσιοι φορείς ή/και δικαστικοί λειτουργοί, στο πλαίσιο των νόμιμων καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε σε ισχύ σχετικές διατάξεις του νόμου.

Χρόνος τήρησης

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν δοθεί τα δεδομένα και σε κάθε περίπτωση για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και την προστασία των έννομων δικαιωμάτων της εταιρίας. Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρόνου, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

Τα έγγραφα τα οποία φέρουν υπογραφές των συμβαλλόμενων στα οποία καταχωρούνται προσωπικά δεδομένα, θα τηρούνται σε έγχαρτη μορφή μέχρι την κατά νόμο παραγραφή των εντεύθεν ενοχικών δικαιωμάτων και σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι την συμπλήρωση εικοσαετίας.

Σε περίπτωση τυχόν έναρξης δικαστικών ενεργειών οποιασδήποτε μορφής που αφορούν, άμεσα ή έμμεσα, στο φυσικό πρόσωπο, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων του θα αναστέλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών και μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, οπότε και θα συνεχίζεται μέχρι την συμπλήρωση της εικοσαετούς παραγραφής, που διεκόπη εκ του ως άνω λόγου.

Δικαιώματα φυσικού προσώπου

Το φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα της πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, να ζητά διορθώσεις αυτών, να εναντιωθεί στην επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν και να ανακαλέσει την συγκατάθεση επεξεργασίας τους οποτεδήποτε, να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, να αιτηθεί τη διαγραφή δεδομένων του, καθώς και να διαβιβάζει δεδομένα του σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από την εταιρία ή να ζητήσει από την εταιρία την απευθείας διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού [ΕΕ] 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, το φυσικό πρόσωπο μπορεί να απευθύνεται εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@deralice.gr

Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για διαγραφή των δεδομένων του επισκέπτη εάν η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της.

Υποχρεώσεις της Εταιρείας

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τις σχετικές της υποχρεώσεις και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά τους.

Η Εταιρεία, σύμφωνα με το εκάστοτε σε ισχύ θεσμικό πλαίσιο, λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από το φυσικό πρόσωπο είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να παραμένουν ασφαλείς και να χρησιμοποιούνται μόνο στο αναγκαίο μέτρο για την εξυπηρέτηση της σύμβασης και την παροχή των υπηρεσιών της όπως αυτές περιγράφονται στους σκοπούς επεξεργασίας.

8. Ασφάλεια δικτυακού τόπου

Ο Δικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) για την ασφάλεια των πληροφοριών, των προσωπικών δεδομένων και των συναλλαγών. Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό-κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της SSL σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό-κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία και προστατεύοντας τις πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Οι φυλλομετρητές (browsers) Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τη σύνδεση στο Δικτυακό Τόπο.

9. Παραγγελία προϊόντων και προστασία καταναλωτή

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το Δικτυακό Τόπο αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 «Προστασία των Καταναλωτών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα.

Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του Δικτυακού Τόπου έχουν φυσικά πρόσωπα που είναι δικαιοπρακτικά ικανά σύμφωνα με τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα.

Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του Δικτυακού Τόπου έχουν και τα νομικά πρόσωπα δια των νόμιμων εκπροσώπων αυτών, όταν και εφόσον ενεργούν εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους, ή τρίτων που ενεργούν βάσει νομίμως δοθείσης εντολής. Για την πιστοποίηση της εγκυρότητας κατάρτισης παραγγελίας από το νομικό πρόσωπο η Εταιρεία επιφυλάσσεται για επιβεβαίωση αυτής μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Η Εταιρεία, στην περίπτωση παραγγελίας από δικαιοπρακτικά ανίκανο πρόσωπο, δεν φέρει καμία ευθύνη καθώς αδυνατεί να το εξακριβώσει και επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα την πληρωμή τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν και εκτελεστούν σε δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

10. Διαδικασία υποβολής και παραλαβής παραγγελίας

Για να τοποθετήσετε ένα προϊόν στο “Καλάθι Αγορών”, πατήστε το «ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ» και μεταφέρεστε στο Ταμείο, συμπληρώστε τα στοιχεία χρέωσης, αν υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις που θέλετε να συμπληρώσετε. Στην περίπτωση που επιθυμείτε έκδοση τιμολογίου καλείστε να πατήσετε στο πεδίο με την ένδειξη ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Ναι ή Όχι) και να συμπληρώσετε τα στοιχεία του τιμολογίου (Η έκδοση τιμολογίου προβλέπεται μόνο για επιχειρήσεις με ελληνικό ΑΦΜ). Αν επιθυμείτε αποστολή σε διαφορετική διεύθυνση πατήστε το πεδίο με την ένδειξη Αποστολή σε διαφορετική διεύθυνση; και συμπληρώστε τα στοιχεία αποστολής.

Επιλέξτε τον αριθμό των συσκευασιών που επιθυμείτε να παραγγείλετε με χρήση των πεδίων δίπλα στην ένδειξη ΠΟΣΟΤΗΤΑ Μπορείτε να παραγγείλετε το πολύ πέντε (5) τεμάχια ενός προϊόντος ανά παραγγελία.

Επιλέξτε τον Τρόπο Πληρωμής, Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, Αντικαταβολή, Πληρωμή μέσω PayPal ή Πιστωτικής/Χρεωστικής Τραπεζικής κάρτας.. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά την ενότητα “Όροι Πληρωμής», στην οποία παρουσιάζονται αναλυτικά οι τρόποι πληρωμής. Αν όμως έχετε επιλέξει πληρωμή με χρήση κάρτας, το σύστημα σας μεταφέρει στην σελίδα του ηλεκτρονικού κέντρου πληρωμών (ePOS Paycenter) της Τράπεζας Πειραιώς, στην οποία συμπληρώνετε τα στοιχεία της κάρτας που ζητούνται

Πριν συνεχίσετε, θα σας ζητηθεί να συμφωνήσετε με τους Όρους & Προϋποθέσεις του Ιστότοπου, πατώντας το πεδίο μπροστά από την πρόταση «έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους όρους και προϋποθέσεις». Μπορείτε από αυτό το σημείο να επισκεφτείτε ξανά την ενότητα με τους Όρους Χρήσης, για να τους συμβουλευτείτε. Εφόσον δώσετε τη συναίνεση σας, μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο πατώντας την ένδειξη ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ.

Καταχώρηση παραγγελίας

Μόλις υποβάλετε την παραγγελία σας, εμφανίζεται μήνυμα που σας ενημερώνει ότι η παραγγελία σας έχει καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και σας γνωστοποιεί τον χαρακτηριστικό αριθμό της. Χρησιμοποιείστε αυτόν τον αριθμό εάν χρειαστεί να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία σχετικά με την παραγγελία σας.

Παράλληλα θα λάβετε, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε δώσει, e-mail αποδοχής της παραγγελίας σας από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Το μήνυμα αυτό αποτελεί και την επιβεβαίωση της σύναψης σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως μεταξύ του πελάτη και της Εταιρείας. Στο ίδιο μήνυμα θα σας δίνονται οδηγίες για την πληρωμή μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, εφόσον έχετε επιλέξει αυτόν τον τρόπο πληρωμής.

Από τη στιγμή που λάβετε το μήνυμα της αποδοχής της παραγγελίας, δεν μπορείτε πλέον να τροποποιήσετε την παραγγελία σας μέσα από το Δικτυακό Τόπο. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να τροποποιήσετε ή να ακυρώσετε την παραγγελία σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με την Εταιρεία, τηλεφωνικά στο 2310 798060 σε εργάσιμες μέρες και ώρες (Δευτέρα ως Παρασκευή 9-4.) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hippokratis.com εκτός εργάσιμων ωρών, και να μας ενημερώσετε σχετικά. Η Εταιρεία διατηρεί ωστόσο το δικαίωμα να αρνηθεί την τροποποίηση ή την ακύρωση της παραγγελίας εάν η προετοιμασία της έχει ολοκληρωθεί ή έχει ήδη ενημερωθεί ο πελάτης για την έναρξη της αποστολής της προς αυτόν.

Εκτέλεση και αποστολή παραγγελίας

Η Εταιρεία μεριμνά για την προετοιμασία της παραγγελίας εντός του χρόνου που αναφέρεται στους “Όρους Αποστολής και Παράδοσης” Όταν ολοκληρωθεί η παραγγελία, ενημερώνεστε με e-mail, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε δώσει, για την αποστολή της παραγγελίας σας.

11. Τιμολόγηση

Όλες οι πωλήσεις από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας συνοδεύονται από νόμιμο παραστατικό πώλησης – ενδεικτικά, απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο – όπου αναγράφονται τα είδη, οι ποσότητες και όλες οι χρεώσεις αναλυτικά (ΦΠΑ, έξοδα αποστολής, έξοδα για την υπηρεσία της αντικαταβολής).

Το παραστατικό πώλησης εσωκλείεται εντός του δέματος της παραγγελίας.

Η Εταιρεία διατηρεί στο αρχείο της αντίτυπο κάθε παραστατικού πώλησης.

12. Όροι αποστολής και παράδοσης

Οι παραγγελίες που καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα αποστέλλονται κατά κανόνα το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα – Δευτέρα ως και Παρασκευή – από την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας. Εφόσον όμως έχετε επιλέξει την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ως τρόπο πληρωμής, πρέπει επιπλέον να έχουμε λάβει την επιβεβαίωση της πληρωμής από τη συνεργαζόμενη τράπεζα, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί,  πριν την αποστολή της παραγγελίας σας, η οποία θα γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την επιβεβαίωση της πληρωμής.

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να σας ενημερώσει άμεσα, με αποστολή e-mail ή τηλεφωνική επικοινωνία, σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του προϊόντος που διαπιστώθηκε μετά την υποβολή της παραγγελίας σας. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε, με ρητή δήλωσή σας, να ακυρώσετε την παραγγελία ή να συναινέσετε σε εκτέλεση της παραγγελίας Σε περίπτωση ακύρωσης, η εταιρεία θα προχωρήσει άμεσα, το αργότερο εντός τεσσάρων εργάσιμων ημερών, στην επιστροφή του καταβληθέντος χρηματικού ποσού.

Οι παραδόσεις εντός της Ελλάδας γίνονται με τις συνεργαζόμενες με την Εταιρεία μας εταιρείες ταχυμεταφορών. Ο χρόνος παράδοσης είναι κατά κανόνα 1-3 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που θα λάβετε ενημέρωση μέσω e-mail για την αποστολή της παραγγελίας σας. Για παράδοση σε δυσπρόσιτες περιοχές απαιτούνται συνήθως 1-2 εργάσιμες ημέρες επιπλέον.

Οι αποστολές προς την Κύπρο εκτελούνται ΕΛΤΑ Ελληνικά Ταχυδρομεία ως “Συστημένες” και “Α΄ προτεραιότητας”, με χρόνο και λοιπούς όρους παράδοσης, όπως αυτοί καθορίζονται από τα ΕΛΤΑ και τις ταχυδρομικές υπηρεσίες των χωρών προορισμού της παραγγελίας.

Οι παραπάνω αναφερόμενοι χρόνοι παράδοσης δεν ισχύουν σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτων συνθηκών καθώς και κατά τη διάρκεια υγειονομικών κρίσεων όπως αυτής του COVID-19.

Το δέμα με την παραγγελία σας παραδίδεται στη διεύθυνση και στο πρόσωπο που έχετε δηλώσει κατά την υποβολή της και εάν ο παραλήπτης απουσιάζει, ανάλογα με την ευχέρεια και την πολιτική εξυπηρέτησης της εταιρείας ταχυμεταφορών, η παραγγελία παραδίδεται σε τρίτο άτομο, πληρεξούσιο του παραλήπτη ή σε κάποιο ταυτοποιήσιμο τρίτο πρόσωπο που διαμένει στην ίδια διεύθυνση με τον παραλήπτη. Εάν η παράδοση δεν μπορεί παρόλα αυτά να γίνει, η εταιρεία ταχυμεταφορών ειδοποιεί τον παραλήπτη με κάθε πρόσφορο τρόπο (ενδεικτικά, γραπτό σημείωμα, τηλεφωνικά, αποστολή sms, e-mail), για να συμφωνήσει μαζί του τον τρόπο παράδοσης του δέματος και εν ανάγκη και από το πλησιέστερο κατάστημα της εταιρείας ταχυμεταφορών, εντός συγκεκριμένου αριθμού ημερών.

Εάν ο παραλήπτης δεν μπορέσει να παραλάβει το δέμα, όπως ορίζεται παραπάνω, το δέμα επιστρέφεται στην Εταιρεία. Εάν και εφόσον ο πελάτης επιθυμεί να του αποσταλεί εκ νέου το δέμα, στην περίπτωση αυτή επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής.

13. Όροι πληρωμής

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας για αγορές από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, διατίθενται τρεις τρόποι πληρωμής των παραγγελιών σας, ήτοι με αντικαταβολή, πληρωμή με χρήση κάρτας ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Με αντικαταβολή: Η εξόφληση της παραγγελίας γίνεται κατά την παράδοση των προϊόντων, στη διεύθυνση παράδοσης που μας υποδείξατε, προς τον υπάλληλο της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών. Το ποσό που πληρώνετε περιλαμβάνει εκτός από το κόστος των προϊόντων τόσο τα έξοδα αποστολής όσο και το κόστος της υπηρεσίας της αντικαταβολής που ανέρχεται στο ποσό των 2,00 € (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%).

Η δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή δεν παρέχεται για παραγγελίες που αποστέλλονται εκτός Ελλάδας.

Χρέωση πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας: Οι πληρωμές των παραγγελιών μπορούν να γίνουν με τους εξής τύπους καρτών: πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες Visa, πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες MasterCard, κάρτες Maestro, εταιρικές κάρτες Visa, εταιρικές κάρτες MasterCard, προπληρωμένες κάρτες Visa της Τράπεζας Πειραιώς, προπληρωμένες κάρτες MasterCard της Τράπεζας Πειραιώς, προπληρωμένες κάρτες VCN/BSA MasterCard, κάρτες αλληλεγγύης MasterCard.    

 Όταν επιλέγετε αυτόν τον τρόπο πληρωμής, μετά την υποβολή της παραγγελίας μεταφέρεστε στο ασφαλές περιβάλλον του ηλεκτρονικού κέντρου πληρωμών (ePOS Paycenter) της Τράπεζας Πειραιώς. Στη σελίδα αυτή συμπληρώνετε τα στοιχεία που ζητούνται, ήτοι τον αριθμό της κάρτας, μήνα και έτος λήξης, τον τριψήφιο κωδικό επαλήθευσης και το ονοματεπώνυμο του κατόχου της κάρτας, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες, και υποβάλλετε την εντολή χρέωσης της κάρτας σας.

Τα στοιχεία αυτά δεν καταχωρούνται στο Δικτυακό Τόπο της Εταιρείας, αλλά γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας από την Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με τους όρους συναλλαγών αυτής, τους οποίους και αποδέχεστε εφόσον κάνετε χρήση αυτού του τρόπου πληρωμής.

Με τη χρήση του πρωτόκολλου SSL (Secure Sockets Layer) για ασφαλείς online συναλλαγές,  όλες οι πληροφορίες της κάρτας που καταχωρούνται κατά τη διαδικασία αυτή μεταφέρονται μέσω του internet με τη βοήθεια τεχνολογίας κρυπτογράφησης, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχθούν κατά τη μεταφορά τους.

Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με κατάθεση του ποσού στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

IBAN:  GR93 0172 2610 0052 6108 5873 047

Δικαιούχος: VELTIN AE

BIC:  PIRBGRAA

Το ποσό που θα καταθέσετε πρέπει να είναι το ακριβές ποσό που αντιστοιχεί στο σύνολο της παραγγελίας σας (κόστος προϊόντων συν τα έξοδα αποστολής). Για την απρόσκοπτη, από την Εταιρεία, αντιστοίχιση της πληρωμής με την παραγγελία σας είναι απαραίτητο να δώσετε τον αριθμό της παραγγελίας σας και το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία σας ως αιτιολογία κατάθεσης, συμπληρώνοντας αυτά τα στοιχεία στο κατάλληλο πεδίο. Η Εταιρεία ενημερώνεται από τη συνεργαζόμενη τράπεζα για την πληρωμή σας και προχωρά στην εκτέλεση της παραγγελίας σας.

PaypPal: Μπορείτε να πληρώσετε την παραγγελία με τον PayPal λογαριασμό σας. Για να ενεργοποιήσετε την πληρωμή θα μεταφερθείτε στη σελίδα login του PayPal. Ο λογαριασμός σας θα χρεωθεί την ημέρα της παραγγελίας σας. Εάν δεν έχετε λογαριασμό PayPal, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν από τη σελίδα login του PayPal. Για πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία PayPal θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας. Οι παραγγελίες με τρόπο πληρωμής PayPal υπόκεινται σε επιπλέον ελέγχους από την εταιρία μας και ενδέχεται να απορριφθούν, να σας ζητηθεί άλλος τρόπος πληρωμής ή και να υπάρξουν καθυστερήσεις στην αποστολή τους. Επίσης ενδέχεται να σας ζητηθούν επιπλέον στοιχεία ταυτοποίησης των στοιχείων σας.

14. Τροποποίηση των όρων χρήσης

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους παρόντες Όρους Χρήσης καθώς και να προσθέτει νέους όρους, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη, μονομερώς και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη απαραίτητη ενέργεια την ανάρτηση των νέων Όρων Χρήσης στο Δικτυακό Τόπο.

Η αλλαγή στους Όρους Χρήσης δεν αφορά σε παραγγελίες που έχουν ήδη υποβληθεί από το χρήστη και για τις οποίες ο χρήστης έχει ενημερωθεί για την παραλαβή τους από το Δικτυακό Τόπο.

Καμία τροποποίηση όρων για συμβάσεις πώλησης που συνάφθηκαν βάσει του παρόντος δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στη σύμβαση.

15. Εφαρμοστέο δίκαιο και επίλυση διαφορών

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύονται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, και την YA 31619 ΦΕΚ 969/B/22.3.2017 (άρθρο 8) προβλέπεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχεται η δυνατότητα στους Πελάτες μας να επιλύουν εξωδικαστικά διαφορές που τυχόν ανακύπτουν από συναλλαγές τους με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών διατίθεται ως ένας εναλλακτικός, οικονομικός και γρήγορος τρόπος ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων από συμβάσεις πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται μέσω διαδικτύου. Η Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών συνδέεται απευθείας με τους αρμόδιους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών κάθε χώρας, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Στη χώρα μας, η Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” έχει πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αναγνωρισμένος φορέας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Μπορείτε να απευθύνετε τυχόν απορίες σας για τη λειτουργία της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν αποτελεί παραίτηση από αυτά.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής του παρόντος είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.